Algemene voorwaarden

Site Boosting – Algemene Voorwaarden 14 april 2020

Artikel 1- Definities

Site Boosting: Site Boosting, Kamer van Koophandel nummer 76860566.

Aanbieding: schriftelijke offerte of schriftelijke prijsopgaaf van Site Boosting aan Opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Site Boosting, zoals opgenomen in dit document.

Dienst: Google Ads of andere SEA-dienst, bouw van en onderhoud aan Website, advertentiecampagne op internet, druk, sociale media of ieder andersoortige dienst zoals is overeengekomen tussen Partijen

Opdracht(en): verzoek van Opdrachtgever tot levering van een dienst of product of het verrichten van werkzaamheden zoals deze zijn beschreven in de overeenkomst en aanbieding. 

Opdrachtgever: de partij die met Site Boosting een overeenkomst wenst te sluiten, sluit of heeft gesloten.

Partijen: de Opdrachtgever en Site Boosting (gezamenlijk). Ieder afzonderlijk wordt als Partij aangeduid.

Schriftelijk: brief, fax, alsook digitale berichten (zoals e-mail).

Artikel 2- Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing op alle Aanbiedingen van of namens Site Boosting en overeenkomsten met Site Boosting, tenzij door Site Boosting uitdrukkelijk schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

2.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het verstrekken van een Opdracht.

Artikel 3- Prijzen, meerwerk en kosten

3.1 Alle door Site Boosting opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen/belastingen van overheidswege.

3.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor de Opdracht het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigde uurtarief (dan wel indien geen uurtarief is bevestigd het gebruikelijke uurtarief van Site Boosting), vermeerderd met eventuele kosten van derden, alsmede BTW en andere heffingen/belastingen van overheidswege.

3.3 Werkzaamheden en kosten die samenhangen met wijziging of uitbreiding van een Opdracht zullen op dezelfde wijze worden gefactureerd als de oorspronkelijke Opdracht Onder wijziging en uitbreiding van een Opdracht zijn ook begrepen werkzaamheden die ontstaan als gevolg van niet-tijdige, niet-juiste of niet-volledige aanlevering van informatie of materialen door Opdrachtgever.

3.4 Site Boosting is steeds gerechtigd om ingeval van wijziging of uitbreiding van een Opdracht prijsveranderingen aan te brengen tot een maximum van 20% van de het (maand)factuurbedrag zonder instemming van de Opdrachtgever.

3.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Site Boosting kosten van derden (inkoopkosten) aan Opdrachtgever doorberekenen.

3.6 Site Boosting heeft het recht prijswijzigingen als gevolg van een kostprijsfactor door te berekenen aan Opdrachtgever. Eventuele prijswijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever worden gemeld.

Artikel 4- Offerte en overeenkomst

4.1 Alle Aanbiedingen van Site Boosting zijn onder voorbehoud van fouten/vergissingen en prijswijzigingen en zolang Site Boosting de werkzaamheden kan verrichten/diensten kan leveren.

4.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn offertes van Site Boosting 30 dagen geldig, waarna de offerte van rechtswege komt te vervallen.

4.4 De overeenkomst komt tot stand als opdrachtgever zijn akkoord op de aanbieding schriftelijk aan Site Boosting kenbaar maakt.

Instemming van Opdrachtgever met aanvang van de werkzaamheden door Site Boosting of door Site Boosting in te schakelen derden, geldt eveneens als akkoord met de Aanbieding.

4.5 Een overeenkomst die ziet op een Site Boosting abonnement (Zoekmachine optimalisatie (SEO), Zoekmachine adverteren (SEA), Social Media marketing) wordt aangegaan voor een termijn van tenminste 6 maanden.

4.6 Tenzij tijdig met inachtneming van de opzegtermijn is opgezegd, worden overeenkomsten steeds stilzwijgend met dezelfde periode als waarvoor zij zijn aangegaan verlengd.

Artikel 5- Uitvoering

5.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat noodzakelijk of wenselijk is om tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht door Site Boosting mogelijk te maken, daaronder begrepen het volledig, juist en tijdig aanleveren van informatie en materialen.

5.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeenkomen, heeft een door Site Boosting opgegeven termijn voor het volbrengen van een Opdracht uitsluitend een indicatieve strekking en geldt die termijn in geen geval als fatale termijn. Site Boosting doet hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de Opdracht binnen de opgegeven termijn of op de afgesproken dag te verrichten. Vertraging in de uitvoering of levering van de Opdracht kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.3 Verzuim van Site Boosting treedt pas in nadat Site Boosting schriftelijk met bericht van ontvangst in gebreke is gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling gestelde termijn van minimaal 30 werkdagen uitblijft.

5.4 Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht (voor dat deel waarop de door Site Boosting verstuurde factuur betrekking heeft) binnen 7 werkdagen na factuurdatum controleren en eventuele klachten binnen die termijn van 7 werkdagen schriftelijk aan Site Boosting kenbaar maken. Als Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht niet (tijdig) controleert en/of geen klachten kenbaar maakt, wordt de Opdracht na de termijn van 7 werkdagen (te rekenen vanaf de dag na de factuurdatum) geacht te zijn goedgekeurd.

5.5 In geval sprake blijkt van geringe tekortkomingen in de Opdracht die het normale gebruik niet of beperkt beïnvloeden, zal Site Boosting de tekortkomingen zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien Site Boosting niet in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkomingen te verhelpen, is Site Boosting niet gehouden terzake aan Opdrachtgever enige vergoeding te voldoen of haar factuur aan te passen. De Opdracht geldt in dat geval onverminderd als uitgevoerd en goedgekeurd.

5.6 Site Boosting is steeds bevoegd geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling te verlangen en de werkzaamheden pas aan te vangen na ontvangst van betaling. Voorts is Site Boosting te allen tijde bevoegd een Opdracht in gedeelten uit te voeren en van iedere gedeeltelijke uitvoering betaling te verlangen.

Artikel 6- Inschakeling derden

6.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden Opdrachten aan derden steeds door of namens Opdrachtgever verstrekt. Site Boosting kan in dat verband op verzoek van Opdrachtgever en voor rekening en risico van Opdrachtgever als gemachtigde optreden.

6.2 Ingeval ten behoeve van Opdrachtgever ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is Site Boosting gemachtigd die aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

6.3 Site Boosting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen door ingeschakelde derden of door derden geleverde diensten.

6.4 Indien de levering van de diensten van Site Boosting bestaat uit diensten die (deels) zijn vervaardigd/ondersteund worden door derden, gaat de aansprakelijkheid van Site Boosting niet verder dan waarvoor door die derden wordt ingestaan.

Artikel 7- Betaling

7.1 Iedere betaling strekt te allen tijde eerste in mindering op kosten en rente, vervolgens op openstaande factuurbedragen en in laatste instantie op het factuurbedrag waarmee de betaling correspondeert.

7.2 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het volledige bedrag op het door Site Boosting aangegeven rekeningnummer.

7.3 Ingeval van overschrijding van de betaaltermijn:

* Is Opdrachtgever (zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim met ingang van de eerste dag na afloop van de betaaltermijn zoals volgt uit de factuur en over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd;

* Is Site Boosting gerechtigd uitvoering van de Opdracht op te schorten (daaronder uitdrukkelijk ook begrepen het leveren van diensten zoals SEO/SEA/het blokkeren van toegang/etc), zonder dat zulks kan leiden tot schadeplichtigheid van Site Boosting;

* Is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Site Boosting zekerheid te stellen of op andere wijze te betalen dan door geldoverdracht.

7.4 In geval van overschrijding van de betaaltermijn is Opdrachtgever niet (langer) bevoegd de ter beschikking gestelde resultaten van de Opdracht te gebruiken en komt de aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij Site Boosting Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders bericht.

7.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder instemming van Site Boosting enig bedrag met een factuurbedrag te verrekenen of daarop in mindering te brengen. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting van zijn verplichtingen.

7.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder instemming van Site Boosting enig bedrag met een factuurbedrag te verrekenen, op te schorten of daarop in mindering te brengen. 

7.6 Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in artikel 7.2 uitblijft en Site Boosting tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 10% van de opeisbare som met een minimum van € 150,-. Excl. BTW.

7.7 Ingeval Site Boosting na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever gehouden de daadwerkelijk gemaakte kosten (en dus niet slechts de geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s).

7.8 Indien de Opdracht is opgeschort (als bedoeld in 7.3) en diensten opnieuw aangesloten/geactiveerd moeten worden, zal activatie door Site Boosting slechts plaatsvinden nadat de daarmee samenhangende kosten ad € 50,= exclusief BTW per domein of website zijn voldaan.

Artikel 8- Intellectuele eigendom

8.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende of daarmee samenhangende rechten van intellectuele eigendom toe aan Site Boosting. Voor zover een dergelijk recht verkregen kan worden door depot of registratie, dan is uitsluitend Site Boosting daartoe bevoegd.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele eigendom van derden of de mogelijkheid voor Opdrachtgever intellectuele eigendomsrechten tot stand te doen komen.

8.3 Site Boosting is steeds gerechtigd haar naam op of bij het resultaat van de Opdracht te vermelden of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

Opdrachtgever mag alleen na schriftelijke toestemming van Site Boosting de naam of beeltenis van Site Boosting gebruiken. Op Verzoek van Opdrachtgever zal Site Boosting haar naam verwijderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Site Boosting resultaten van de Opdracht openbaar te maken of te verveelvoudigen, in welk kader Site Boosting voorts gerechtigd is voorwaarden aan de openbaarmaking of verveelvoudiging te stellen.

8.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft al hetgeen in het kader van een Opdracht is gecreëerd (daaronder begrepen tekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, (digitale) bestanden, etc.) eigendom van Site Boosting.

Artikel 9- Gebruik/onderhoud/licentie

9.1 Indien Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen onder de Opdracht, verkrijgt Opdrachtgever een licentie tot gebruik van het resultaat van de Opdracht voor het doel waarmee de Opdracht is verstrekt.

9.2 De Opdrachtgever is zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Site Boosting niet gerechtigd het resultaat van de Opdracht op andere wijze te gebruiken dan voor het doel waarmee de Opdracht aan Site Boosting is verstrekt.

9.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan het resultaat van de Opdracht te (doen) wijzigen.

9.4 Opdrachtgever dient het resultaat van de Opdracht door Site Boosting te laten onderhouden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend het technisch updaten van websites (door Site Boosting opgeleverd) en advertentiecampagnes zoals Google Ads of Facebook advertenties die na oplevering actueel moeten worden gehouden.

Artikel 10- Einde Opdracht, Ontbinding en opzegging

10.1 Een Opdracht eindigt zodra alle werkzaamheden zijn verricht en er volledig is betaald voor de geleverde goederen of diensten van Site Boosting.

10.2 Indien Opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Site Boosting in gebreke blijft is Site Boosting zonder dat ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Site Boosting op volledige vergoeding van kosten, geleden en nog te lijden schade, gederfde winst en alle verdere rechten op grond van de wet.

10.3 De bevoegdheid tot ontbinding op grond van dit artikel komt Site Boosting ook toe indien Site Boosting oordeelt dat Opdrachtgever verminderd kredietwaardig is, dan wel als Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, in staat van faillissement is verklaard of bij staking of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever.

10.4 Ontbinding (ook gedeeltelijk) door de

Opdrachtgever is uitgesloten.

10.5 Opdrachtgever kan een overeenkomst die ziet op een abonnement niet tussentijds, maar uitsluitend tegen het einde van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan opzeggen, door schriftelijke mededeling aan Site Boosting met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10.6 Wanneer sprake is van voortdurende diensten of leveringen door Site Boosting anders dan bedoeld in 10.5 dan geldt de overeenkomst als (duur)overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. In alle overige gevallen kan er niet worden opgezegd.

10.7 Indien Opdrachtgever een Opdracht opzegt conform het onder in 10.5 genoemde, is Opdrachtgever het honorarium voor de gewerkte uren en de gemaakte kosten vermeerderd met BTW en eventuele andere heffingen/belastingen overeenkomstig de offerte verschuldigd, ongeacht of de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor Opdrachtgever tot een gewenst of bruikbaar resultaat hebben geleid. Voorts is Opdrachtgever een schadevergoeding bestaande uit geleden en nog te lijden schade.

10.8 De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld in dit artikel bedraagt tenminste 35% van de overeengekomen prijs, zonder dat Site Boosting gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden geleden. Deze schade zal worden aangemerkt als een voorschot op de volledige schadevergoeding.

10.9 Indien sprake is van overmacht en die overmacht-situatie twee maanden of langer aanhoudt, is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht per de datum dat twee maanden zijn verstreken te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij ontstaat.

Ingeval van een tekortkoming door een partij in de nakoming van de overeenkomst, welke tekortkoming aan de tekort komende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de overeenkomst of van het betreffende deel worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Indien een dergelijke opschorting drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze tenminste drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn.

Als niet toerekenbare tekortkoming (overmacht situatie) aan de zijde van Site Boosting wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen:

a.           schade ten gevolge van natuurrampen en of stormschade;

b.           oorlog, oorlogsgevaar en of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;

c.            werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van diensten wordt belemmerd;

d.           ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;

e.           wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd;

f.            verbod tot of belemmering van levering aan Site Boosting opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking waarbij Site Boosting is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt;

g.           gebrek en of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur, energievoorzieningen;

h.           brand of andere ongevallen in het bedrijf van Site Boosting;

i.             Terrorisme, of dreiging van terrorisme;

j.             Pandemie;

k.            Ongewone verkeersdrukte of weersomstandigheden.

Ter verduidelijking c.q. in aanvulling op de wet, geldt tussen partijen uitdrukkelijk ook -maar niet uitsluitend- als overmacht: storingen in de hardware of software, niet functionerende telecommunicatie-infrastructuur waaronder internetverbinding(en)

10.10 Indien Site Boosting op het moment dat de overmacht-situatie ontstond de Opdracht gedeeltelijk heeft uitgevoerd, is Opdrachtgever het honorarium voor de gewerkte uren en de gemaakte kosten vermeerderd met BTW en eventuele andere heffingen/belastingen overeenkomstig de offerte verschuldigd, ongeacht of de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor Opdrachtgever tot een gewenst of bruikbaar resultaat hebben geleid.

10.11 Indien de Opdracht om welke reden dan ook wordt beëindigd, is Opdrachtgever niet langer bevoegd hetgeen in het kader van de Opdracht ter beschikking werd gesteld c.q. de resultaten van de Opdracht te gebruiken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11- Verantwoordelijkheid/beperking aansprakelijkheid

11.1 Site Boosting zal als goed contractant zorgdragen voor behoorlijke uitvoering van de Opdracht. Site Boosting garandeert echter uitdrukkelijk niet een continue, onbelemmerde toegang tot systemen, het internet en door haar geleverde diensten.

11.2 Site Boosting is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Site Boosting is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, vermissing, beschadiging etc. van data (van Opdrachtgever) dat bij gebruik van een Dienst, onderhoud of storing is opgetreden, Site Boosting kan -met in achtneming van het maximum als bedoeld in 11.3- slechts aansprakelijk zijn voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Site Boosting is beperkt tot maximaal de totale som van het honorarium (exclusief BTW) van Site Boosting voor het gedeelte van de Opdracht waar de schade door is ontstaan c.q. mee samenhangt

11.4 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van websites, mailingen, het gebruik van afbeeldingen, tekst, etc. Opdrachtgever dient de teksten, foto’s, afbeeldingen, e-mailadressen etc. die in het kader van de Opdracht gebruikt moeten worden, aan te leveren, danwel indien Site Boosting de inhoud aanlevert, goed te keuren.

11.5 Site Boosting is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van aanspraken terzake in het kader van de Opdracht gebruikte inhoud. Alle eventuele aanspraken van derden, op welke grond dan ook, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Site Boosting en door Site Boosting ingeschakelde personen/partijen onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor eventuele aanspraken en vorderingen van derden op welke grond dan ook.

11.7 Indien Opdrachtgever wordt verweten dat onrechtmatig en/of in strijd met enig wettelijk voorschrift wordt gehandeld en/of inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht, zal Site Boosting het onrechtmatige/strijdige/inbreuk makende gedeelte van de website zo spoedig mogelijk verwijderen, zonder dat Site Boosting als gevolg daarvan schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever. De (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever onder de Opdracht (daaronder begrepen de kosten van diensten zoals een abonnement) blijven ook in geval van buitengebruikstelling van een dienst onverminderd bestaan.

11.8 Site Boosting is niet aansprakelijk voor eventuele schade, is niet gehouden aan Opdrachtgever op enigerlei wijze een vergoeding (waaronder restitutie/korting etc) te verstrekken, indien een dienst (bijv. een website) niet beschikbaar is (hieronder is bijvoorbeeld begrepen de situatie dat de dienst als gevolg van een inbraakpoging of een softwarefout niet toegankelijk is).

11.9 Elke aansprakelijkheid van Site Boosting of door Site Boosting ingeschakelde personen/partijen vervalt door het verloop van 2 maanden nadat de betaaltermijn van het betreffende gedeelte van de Opdracht is verstreken.

11.10 Annuleren van een opdracht. Een opdracht kan niet door de Opdrachtgever geannuleerd worden tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met Site Boosting.

Artikel 12- Slotbepalingen

12.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van werknemers en opdrachtnemers van Site Boosting.

12.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (bij gerechtelijke uitspraak) nietig blijkt of vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Aan de nietige of vernietigde bepaling komt in dat geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe.

12.3 Geen der partijen kan zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij overdragen aan een derde. Aan Site Boosting gelieerde ondernemingen worden niet als derde in de zin van dit artikellid beschouwd.

12.4 Site Boosting kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit een overeenkomst derden inschakelen.

Artikel 13 Verpandingsverbod

Overdracht door een der Partijen van haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst is slechts toegestaan na verkrijging van schriftelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing

14.2 Bevoegde rechter: de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen

To top